Những ngành thiếu nhân lực ở New Zealand

Những ngành thiếu nhân lực ở New Zealand

Hàng năm, chính phủ New Zealand sẽ công bố danh sách những ngành thiếu nhân lực ở New Zealand. Nếu bạn đang có ý định làm việc ở đây, chắc chắn đây sẽ là điều bạn quan tâm

Những ngành thiếu nhân lực ở New Zealand

Ngành nghề Mã ANZSCO Tiêu chuẩn tối thiểu đối với người xin Visa Vùng
Nông nghiệp và lâm nghiệp Apiarist (121311) Chứng chỉ NZQA cấp độ 4 hoặc bằng cấp cao hơn và chứng chỉ của NZ nghề trồng nho Level 4

Và tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc hoặc trải nghiệm trong môi trường thương mại

Hoặc tối thiểu 5 năm kinh nghiệm nuôi ong trong môi trường thương mại

Trên cả nước
Arborist (362212) Chứng chỉ NZQA cấp độ 4 hoặc bằng cấp cao hơn và Giấy chứng nhận của NZ trong Dịch vụ trồng trọt Level 4 về nghề trông cây sợi

Và tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc tương đương

Trên cả nước
Chăn nuôi bò thị
(Quản lý trang trại)
(121312), Chăn nuôi bò sữa (trang trại Quản lý) (121313)
Một trong các tiêu chuẩn sau:

– Chứng chỉ tại NZQF Cấp 4 hoặc bằng cấp cao hơn, và Chứng chỉ nông nghiệp NZ level 4 về chăn nuôi bò sữa

– Văn bằng tại NZQF Cấp 5, hoặc bằng cấp cao hơn, trong
các lĩnh vực tập trung của quản lý trang trại, nông nghiệp hoặc
Công nghệ sữa

Và tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc liên quan

Trên cả nước
Chăn nuôi bò sữa
(Trợ lý Quản lý Trang trại) (121313)
Một trong các điều kiện sau:

– Chứng chỉ tại NZQF Cấp 4 hoặc bằng cấp cao hơn, và Chứng chỉ nông nghiệp NZ level 4 về chăn nuôi bò sữa

– Văn bằng tại NZQF Cấp 5, hoặc bằng cấp cao hơn, trong
các lĩnh vực tập trung của quản lý trang trại, nông nghiệp hoặc
Công nghệ sữa

Và tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc liên quan

Trên cả nước
Market Gardener (Sản xuất cây trồng/ Agronomist Manager)(121221) Một trong các điều kiện sau:

– Bằng cử nhân tại NZQF Cấp 7, hoặc cao hơn với chương trình ít nhất 360 tín chỉ, và chứng nhận chuyên gia ở New Zealand trong các lĩnh vực trọng điểm của nông nghiệp hoặc làm vườn

– Chứng chỉ hoặc bằng tốt nghiệp tại NZQF Cấp 5 hoặc cao hơn
trình độ chuyên môn, trong các lĩnh vực trọng tâm của sản xuất cây trồng hoặc Làm vườn

– Chứng chỉ tại NZQF Cấp 4 hoặc bằng cấp cao hơn, bao gồm chứng chỉ của New Zealand (Cấp độ 4) về Trồng trọt

Và tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc liên quan

Trên cả nước
Chăn nuôi lơn (Quản lý trang trại hoặc Trợ lý Quản lý trang trại)(121318) Một trong các điều kiện sau:

– Chứng chỉ tại NZQF Cấp 4 hoặc bằng cấp cao hơn, bao gồm chứng nhận của NZ (level 4) về sản xuất thịt lợn

– Văn bằng tại NZQF Cấp 5, hoặc bằng cấp cao hơn, trong trọng tâm khu vực quản lý trang trại

Và tối thiểu hai năm kinh nghiệm làm việc tại nông trại có liên quan

Trên cả nước
Nhà sản xuất rượu (234213) Một trong các tiêu chuẩn sau:

– Bằng cử nhân tại NZQF Cấp 7, hoặc cao hơn bao gồm chứng chỉ NZ về nghề trồng nho, khoa học nho, khoa học rượu vang hoặc làm rượu vang

– Văn bằng tốt nghiệp tại NZQF Cấp 7, hoặc cao hơn bao gồm một văn bằng tốt nghiệp New Zealand trong các lĩnh vực trọng tâm của
Nghề trồng nho, Oenology, Wine Science hoặc làm rượu vang

Hoặc tối thiểu năm năm kinh nghiệm làm việc có liên quan

Trên cả nước
Xây dựng Thanh tra /Khảo sát viên Xây dựng (312113) Một trong các tiêu chuẩn sau:

– Bằng cử nhân tại NZQF Cấp 7, hoặc cao hơn bao gồm chương trình ở New Zealand về khảo sát số lượng hoặc kinh tế xây dựng
– Văn bằng tốt nghiệp tại NZQF Cấp 7, hoặc cao hơn, bao gồm một văn bằng tốt nghiệp New Zealand trong các lĩnh vực xây dựng, quản lý xây dựng hoặc xây dựng quản lý dự án
– Văn bằng tại NZQF Cấp 6, hoặc bằng cấp cao hơn, bao gồm Văn bằng của Zealand (Cấp độ 6) trong các lĩnh vực khảo sát, công nghệ kiến trúc, quản lý xây dựng hoặc khảo sát số lượng
VÀ tối thiểu là hai kinh nghiệm làm việc liên quan

Trên cả nước
Quản lý dự án xây dựng (Roading và Cơ sở hạ tầng) (133111) Tối thiểu năm năm kinh nghiệm xây dựng hoặc duy trì đường
VÀ kinh nghiệm quản lý nhân viên
VÀ giấy phép lái xe thích hợp
Trên cả nước
Khảo sát hoặc Kỹ thuật viên (312116) Bằng cử nhân tại NZQF Cấp 7, hoặc bằng cấp cao hơn, bao gồm
chương trình của NZ trong các lĩnh vực kiến trúc, quản lý xây dựng hoặc kỹ thuật
VÀ tối thiểu năm năm kinh nghiệm làm việc trong ngành công nghiệp xây dựng bao gồm ít nhất hai năm trong thông tin tòa nhà Mô hình hóa các vị trí liên quan
Trên cả nước
Kỹ thuật viên khảo sát (Không gian/thủy văn) (312116) Một trong những điều sau đây:
– Cử nhân Khảo sát tại New Zealand (Cấp độ NZQF 7)
– Bằng cử nhân khảo sát danh dự của New Zealand (NZQF) Cấp 8)
– Văn bằng tại NZQF Cấp 6, hoặc bằng cấp cao hơn, bao gồm Văn bằng Khảo thí của Zealand (Cấp độ 6)
– Thành viên liên kết chuyên nghiệp của Viện khảo sát New Zealand
Trên cả nước
 Kỹ thuật viên khảo sát (đất đai) (312116) Một trong những điều sau đây:
– Cử nhân Khảo sát tại New Zealand (Cấp độ NZQF 7)
– Bằng cử nhân khảo sát danh dự của New Zealand (NZQF)
Cấp 8)
– Văn bằng tại NZQF Cấp 6, hoặc bằng cấp cao hơn, bao gồm Văn bằng Khảo thí của Zealand (Cấp độ 6)
– Thành viên liên kết chuyên nghiệp của Viện khảo sát New Zealand
VÀ tối thiểu hai năm kinh nghiệm làm việc
Trên cả nước
Giáo dục Sau tiến sĩ (242111) Tiến sĩ Triết học hoặc bằng Tiến sĩ tại NZQF Cấp 10 với bằng chứng của luận án Trên cả nước
Giảng viên đại học (242111) Bằng thạc sĩ tại NZQF Cấp 9, hoặc bằng cấp cao hơn, bao gồm
nghiên cứu hoặc luận án
Trên cả nước
Kỹ sư Công trình dân dụng Draughtsperson (312211) Bằng tốt nghiệp tại NZQF Cấp 6, hoặc bằng cấp cao hơn, bao gồm Văn bằng Kỹ thuật Zealand (Dân sự) (Cấp độ 6) Trên cả nước
Kỹ thuật điện Draughtsperson (312311) Bằng tốt nghiệp tại NZQF Cấp 6, hoặc bằng cấp cao hơn, bao gồm văn bằng Kỹ thuật Zealand (Điện) (Cấp độ 6) Trên cả nước
Kỹ thuật Cơ khí Draughtsperson (312511) Bằng tốt nghiệp tại NZQF Cấp 6, hoặc bằng cấp cao hơn, bao gồm văn bằng Kỹ thuật Zealand (Cơ khí) (Cấp độ 6) Trên cả nước
Kỹ thuật viên kỹ thuật cơ khí (312512) Một trong những điều sau đây:
– Cử nhân Kỹ thuật với danh dự (Cơ khí
Kỹ thuật) (NZQF Cấp 8)
– Cử nhân Công nghệ Kỹ thuật (Cơ khí
Kỹ thuật) (NZQF Cấp 7)
– Hiệp hội Washington Accord hoặc Sydney Accord được công nhận
trình độ đại học (ban đầu) về cơ khí
Kỹ thuật (được liệt kê – xem chú thích 3)
– Một bằng cấp tại NZQF Cấp 7 trở lên, với một lá thư từ
Kỹ sư New Zealand xác nhận rằng mức độ và bất kỳ
học thêm đáp ứng các yêu cầu điểm chuẩn hướng tới
Chuyên gia kỹ sư chuyên nghiệp được đăng ký tại New
Zealand
– Đăng ký NZ trong lĩnh vực Cơ khí như một
Kỹ sư chuyên nghiệp được bổ nhiệm hoặc là Kỹ sư
Kỹ sư công nghệ của New Zealand

tối thiểu ba năm làm việc sau đủ điều kiện có liên quan
kinh nghiệm
Trên cả nước
Tài chính/kinh doanh Kế toán (221111) Một lá thư từ Kế toán Chartered Australia và New Zealand hoặc CPA Úc xác nhận rằng người nộp đơn đáp ứng được điểm chuẩn yêu cầu đối với trạng thái chuyên nghiệp của CAANZ trong New Zealand hoặc thành viên của CPA Úc
VÀ tối thiểu ba năm kinh nghiệm làm việc
Trên cả nước
Y tế và dịch vụ xã hội Kỹ thuật viên Thuốc mê (311211) Đăng ký NZ trong phạm vi kỹ thuật gây mê thực hành với Hội đồng khoa học y tế New Zealand

VÀ tối thiểu hai năm kinh nghiệm làm việc trong gây mê

Trên cả nước
Kỹ thuật viên y tế nec (Kỹ thuật viên Lọc máu) (311299) Đăng ký NZ như một nhà sinh lý học lâm sàng (lọc máu) với Ban đăng ký sinh lý lâm sàng
VÀ tối thiểu hai năm kinh nghiệm làm việc
Trên cả nước
Hộ sinh (254111) Đăng ký NZ trong phạm vi thực hành hộ sinh với Hội đồng hộ sinh của New Zealand
VÀ tối thiểu ba năm kinh nghiệm làm việc
Trên cả nước
Y tá (Chăm sóc người cao niên) (254412) Đăng ký NZ trong phạm vi thực hành với tư cách là Y tá đã đăng ký với Hội đồng điều dưỡng của New Zealand
VÀ tối thiểu ba năm kinh nghiệm làm việc chăm sóc người cao tuổi
Cán bộ y tế thường trú (253112) Trên cả nước
Bác sĩ chuyên khoa (Y học chung) (253311), Bác sĩ tim mạch (253312), Bác sĩ nhi khoa (253321), Bác sĩ Chuyên gia nec (253399), Chuyên gia y học Khẩn cấp (253912), Bác sĩ nhãn khoa (253914), Các học viên  Y khoa nec (253999) Trên cả nước
ICT, Điện tử và Viễn thông Cabler (Dữ liệu và Viễn thông) (342411), Kết nối cáp Viễn thông (342412), Kỹ thuật viên Viễn thông (342414) Chứng chỉ tại NZQF Cấp 4 hoặc bằng cấp cao hơn, bao gồm chứng chỉ của New Zealand trong Viễn thông (Cấp độ 4) Trên cả nước
Giải trí, Khách sạn và Du lịch Huấn luyện viên ngựa (361112)
Waikato/ Bay of Plenty
Huấn luyện viên ngựa (gây giống) (361112)
Waikato/ Bay of Plenty
Jockey (452413) Đã hoàn thành học nghề theo Quy tắc đua xe NZ Waikato/ Bay of Plenty, Central
North Island,
Canterbury/ Upper South Island, Otago/ Southland
Jockey (Trackwork Rider) (452413)  Đã hoàn thành học nghề theo Quy tắc đua xe NZ

Hoặc tối thiểu ba năm kinh nghiệm làm việc

Trên cả nước
Hướng dẫn viên du lịch (452299) Trên cả nước
Snowsport Instructor
(452314)
Trên cả nước
Thương mại Trên cả nước

Trên đây là thông tin những ngành thiếu nhân lực ở New Zealand. Mọi thắc mắc về du học New Zealand vui lòng liên hệ:

Du học VESTrung tâm tu vấn du học VES: 21 Cù Chính Lan – Thanh Xuân – Hà Nội
HOTLINE: 0977 559 458 Mobile: 0944 816 234
Ðiện thoại: 02432 216 810
Email: Ngan@duhocves.edu.vn – contact@duhocves.edu.vn
Skype: ngan.nguyen286 – Facebook:/duhocves.edu.vn